Çerez Örnek
canlı destek

KAYSİS-DETSİS

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)

Nedir

KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-Devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-Devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir.

 

Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS);

Devlet teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan birimlerinin tanımlanarak dinamik organizasyon şemalarının oluşturulması,

Kamu hizmetleri ile bunların sunulma süreçlerinin tespit edilmesi,

Hizmetlerin başvurularında istenen veya sonucunda düzenlenen belgelerin tanımlanması ve birer örneğinin sisteme kaydedilmesi,

Hizmetlerin sunumunda girdi olarak kullanılan veya sonucunda çıktı olarak üretilen verilerin tespit edilerek üst veri (meta data) olarak tanımlanması,

Hizmetlerin sunumunda yapılan resmi yazışmalar ile yazışmalardaki paraf ve imza süreçlerinin tespit edilmesi ve ilgili hizmetler ile ilişkilendirilmesi,

Kurumlar/birimler, hizmetler, belgeler, yazışmalar gibi unsurlar ile yürürlükte bulunan mevzuat dayanaklarının ilişkilendirilmesi,

e-Devlet hizmetlerinin sunumu için geliştirilen elektronik uygulamalar ve uygulamalar üzerinden kurumların bilişim alt yapısının ortaya çıkarılması,

Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi,

Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

Kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin kurumsal performans raporlarının oluşturulması,

Kurumlar tarafından sunulan ortak hizmetlere ilişkin merkezi elektronik uygulamaların geliştirilmesi,

Hizmetlerin sunulma süreleri ve yıllık işlem sayıları gibi istatistiklerin toplanması gibi hususları içermektedir.

 

 

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS)

DETSİS, Türkiye Cumhuriyeti devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında bulunan her düzeydeki birimlerinin hiyerarşik yapıya uygun olarak kayıt altına alındığı ve e-Devlet çalışmalarında esas alınmak üzere T.C. Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlandığı sistemdir.

 

İdare birim kodu alınabilmesi için Dekanlık/Müdürlük/Daire Başkanlığı aracılığıyla üst yazı ile Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmekte olup, yazı ekinde akademik birimler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili akademik birimin açılmasına ilişkin yazısı, idari birimler için ise Yönetim Kurulu kararı bulunmalıdır.

 

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne kayıt olacak idari ve akademik birimlerin işlemleri Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte olup yeni kayıt, birim ekleme-çıkarma ve kayıt silme işleri Yazı İşleri Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluğundadır.

 

Detaylı bilgi için: https://www.kaysis.gov.tr/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ